Skip to main content

Nu kan du rulla månadsvis utan krångel och långa avtal!

Allmänna villkor.

Nedan följer de allmänna villkor som gäller för avtal avseende användning av mobilitetstjänsten Rulla (Tjänsten) träffade mellan företag som tillhandahåller Tjänsten enligt avtal med Newsh AB, nedan kallat Leverantören, och avtalsslutande användare av Tjänsten, nedan kallad Kunden. Kunden kan vara ett företag, en förening, en myndighet eller en privatperson. Med uttrycket Användare avses nedan fysiska personer som är anställda hos eller medlemmar av Kunden och som har givits rätten att utnyttja Tjänsten eller avtalsslutande privatperson. Kunden åtar sig att tillse och att ansvara för att Användare som Kunden givit rätt att utnyttja Tjänsten följer dessa allmänna villkor.

1. Avtalshandlingar

Parternas avtal består i förekommande fall av ett tecknat avtal om leverans av Tjänsten och/eller villkoren för den registreringsprocess som Användaren måste genomgå för att få tillgång till Tjänsten samt, under alla förhållanden, dessa allmänna villkor (”Avtalet”). Genom att markera godkännanderutan i samband med registrering som användare av Tjänsten bekräftar Användaren att hen har läst och godkänt dessa allmänna villkor.

2. Grundläggande krav för användning av Tjänsten

För att kunna registrera sig och därmed ha rätt att använda Tjänsten måste en Användare:

  • vara folkbokförd i Sverige och vara minst 19 år gammal samt ha innehaft giltigt körkort i minst ett år, samt
  • ha ett giltigt körkort (vilket kan komma att kontrolleras), samt
  • godkännas i en sedvanlig kreditprövning.
  • Användaren ska hålla sina inloggningsuppgifter till Tjänsten hemliga och ska se till att ingen obehörig person får åtkomst till dessa uppgifter. Vid misstanke om att någon annan obehörigen kommit åt Användarens inloggningsuppgifter ska Användaren genast underrätta Leverantören om detta.

3. Bokning och användning av Fordon

Med Fordon avses en bil som Användare bokar och disponerar genom Tjänsten.

Bokning av Fordon görs i Rullas mobilapp som finns tillgänglig för nedladdning i Apple Appstore och Google Playstore.

Användaren ansvarar för Fordonet under hela sin bokningstid från det att Fordonet låses upp med appen fram till dess att Fordonet återlämnats till dess ordinarie uppställningsplats, låst Fordonet och avslutat bokningen i appen.

Fordonet får endast användas för normalt bruk och ska hanteras med normal aktsamhet. Bogsering, terrängkörning eller körning på is, tävlingskörning är exempel på onormal användning som inte får förekomma. Användaren ska vårda Fordonet väl och ansvarar för att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Rökning får inte förekomma i Fordonet och det är heller inte tillåtet att medföra djur i Fordonet, såvida inte Fordonet är anpassat för medförande av husdjur.  Vid överträdelse utgår en avgift för sanering av Fordonet.

Användaren ansvarar för att under användning åtgärda eventuellt servicebehov som är nödvändigt för bibehållen trafiksäkerhet eller undvikande av skada på Fordonet.

Fordonet får inte lånas ut, överlåtas eller hyras ut till någon annan person eller företag. Fordonet får heller inte användas i yrkesmässig trafik t ex taxiverksamhet och inte heller för att transportera personer och/eller gods mot ersättning.

Användaren får låta annan person med giltigt körkort framföra Fordonet under den egna bokningen förutsatt att Användaren själv finns med i bilen.

Fordon får köras i Sverige. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt och skriftligt godkännande från Leverantören. Om Användaren utan Leverantörens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige upphör Användarens rätt att bruka Fordonet omedelbart och Användaren är ansvarig för samtliga kostnader som Leverantören kan drabbas av.

Under bokningstiden är det tillåtet för Användaren att parkera Fordonet på Fordonets ordinarie parkeringsplats hos Leverantören men inte på annan parkeringsplats hos Leverantören som tillhör annat Fordon

4. Leverantörens ansvar för driftstopp mm

För det fall att ett Fordon inte finns på angiven plats eller inte är körbart vid bokningstidens start åligger det Leverantören att försöka tillhandahålla ett ersättningsfordon av samma eller annan modell. Leverantören kan dock inte i dessa fall garantera tillgång till ersättningsfordon.

Om ett Fordon är i behov av service eller reparation förbehåller sig Leverantören rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annat Fordon som kan vara av annan modell. Leverantören kan inte heller i detta fall garantera tillgång till ersättningsfordon.

Om ett driftstopp inträffar under pågående bokning som Användaren har orsakat ska Leverantören i första hand försöka att avhjälpa felet. Om avhjälpande inte är möjligt ska hyran anses avslutad och Leverantören ska om möjligt och på Användarens bekostnad tillhandahålla ett ersättningsfordon.

Om ett driftstopp inträffar under pågående bokning som Leverantören är ansvarigt för ska Leverantören i första hand försöka att avhjälpa felet eller, om avhjälpande inte är möjligt, erbjuda ersättningsfordon. För kunder som är juridiska personer är ovanstående påföljder de enda som kan göras gällande vid driftstopp som orsakats av Leverantören.

Vid driftstopp, oavsett orsak, ska Användaren alltid som första åtgärd kontakta Leverantören för  erhållande av instruktioner beträffande hanteringen av driftstoppet.

5. Pris för Tjänsten

Priset för Tjänsten kan bestå av ett prova-på medlemskap utan fast månadskostnad eller en fast återkommande medlemsavgift. För båda medlemskapen tillkommer en rörlig avgift baserad på tid och/eller körsträcka per bokning.

Vad avser priser för tjänstekörning enligt företagsavtal gäller de priser som följer av respektive avtal.

Vid varje tidpunkt gällande prislista för privatkörning finns tillgänglig på Leverantörens webbplats på www.rulla.se.

Det pris som gäller för en bokning är det pris som är aktuellt vid bokningstidens start (och alltså inte det pris som gäller vid bokningen).

Drivmedel ingår i avgiften för Tjänsten liksom avgift för trängselskatt samt eventuella vägavgifter och broavgifter i Sverige. Även självriskeliminering ingår i avgiften.

6. Betalning

För företagskunder sker betalning genom att Leverantören fakturerar kunden i enlighet med vad som framgår av parternas avtal. Betalningsvillkor framgår av parternas avtal.

För privatkunder sker betalning genom att Användarens betal/kreditkort debiteras i enlighet med den prislista som gäller vid bokningstidens start.

Medlemsavgift debiteras första gången vid aktivering av Användarens medlemskap och därefter månadsvis i förskott. Rörlig avgift för bokning debiteras efter slutförd bokning. Leverantören kan komma att reservera ett belopp motsvarande den rörliga avgiften för en bokning på Användarens kort i samband med bokningen. Betalning av övriga avgifter enligt gällande prislista debiteras Användarens kort i efterhand.

Om betalning inte sker senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift enligt gällande prislista.

7. Avbokning, ombokning

Användaren står för kostnaden för de timmar som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas innan bokningsperioden är slut.

Både tjänste- och privatanvändare har rätt att avboka en körning kostnadsfritt fram till 15 minuter innan bokningstiden startar. Avbokas inte Fordonet och starttiden passerar, får Användaren stå för hela kostnaden för den bokade tiden.

8. Användarens ansvar för böter och avgifter

Användaren ansvarar gentemot Leverantören för ekonomiska påföljder på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser, t ex felparkeringsavgifter och fortkörningsböter, som kan drabba Leverantören i egenskap av Fordonets ägare.

Om Användaren inte i rätt tid betalar eventuella böter och/eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Leverantören i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har Leverantören rätt att debitera Användaren bötes- eller avgiftsbeloppet samt debitera en tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista för varje ärende. Tilläggsavgift debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

9. Skador och skadebesiktning

Användaren ansvarar för skador på Fordonet som orsakats av Användaren. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som försäkringsbolag skriftligen har åtagit sig ersättningsskyldighet för.

Användaren ska omgående underrätta Leverantören om fel eller skada på Fordonet samt om stöld under bokningstiden. Användaren ska också iaktta och följa Fordonets varningssystem och ska omgående åtgärda eventuella problem alternativt rapportera eventuella varningar till Leverantören.

Vid försäkringsfall ska Användaren göra skadeanmälan till Leverantören. Det åligger även Användaren att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på Fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar Användaren gentemot Leverantören för därigenom uppkommen skada.

Användaren ska före användande av Fordon genomföra en skadebesiktning av Fordonet genom att jämföra skadeloggen i appen med eventuella skador på Fordonet. Om det finns skador på Fordonet som inte anges i skadeloggen ska dessa rapporteras till Leverantören innan avfärd genom att skicka bild och beskrivning av skadan via appen.

Om skada på Fordonet inte upptagits i skadeloggen och heller inte rapporterats enligt ovan presumeras det att skadan orsakats av Användaren och Användaren kan då vara skyldig att ersätta skadan.

Skadebesiktning ska även göras vid återlämning av Fordonet i syfte att kontrollera om nya skador uppkommit under bokningstiden. Vid ny skada på fordonet ska Användaren omgående kontakta Leverantören samt skicka bild och beskrivning av skadan via appen.

10. Återlämning av fordon

Fordonet ska återlämnas senast vid utgången av bokningstiden. Pågående bokning kan förlängas via appen förutsatt att Fordonet är tillgängligt för förlängning. Förlängning kan även ske genom Leverantörens kundsupport mot tilläggsavgift.

Om Fordonet inte återlämnas i rätt tid har Leverantören rätt att debitera Användaren den gällande rörlig avgift för tiden fram till det att Fordonet återlämnats. Leverantören har vidare då också rätt att debitera en ytterligare avgift för sen återlämning i enlighet med gällande prislista.

Användaren har rätt att återlämna Fordonet före utgången av bokningstiden men kommer i sådant fall att debiteras för hela den bokade tiden.

Fordonet ska återlämnas på den poolplats där det avhämtades eller på plats som särskilt avtalats med Leverantören. Om Fordonet inte återlämnas på den poolplats där det avhämtats, debiteras tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista samt vid behov även kostnad för att frakta Fordonet till rätt plats.

Vid återlämnandet ska Fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normal utvändig nedsmutsning. Om Fordonet återlämnas smutsigt utöver vad som är normalt, skräpigt eller i ostädat skick invändigt, debiteras Användaren tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista.

Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnas med minst kvarts tank (gäller samtliga drivmedel, inklusive el). Lämnas Fordonet med mindre än kvarts tank har Leverantören rätt att debitera tilläggsavgift för otankat Fordon i enlighet med gällande prislista.

Användaren svarar för att medföljande laddkabel ansluts på ett korrekt sätt i samband med återlämning och att laddning påbörjas för det fall att det finns laddningsmöjlighet på anvisad parkering. Om så inte sker debiteras tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista.

Skulle Leverantörens parkeringsplatser på poolplatsen vara fullbelagda när Användaren ska returnera Fordonet ska Användaren ställa bilen på annan närliggande parkeringsplats samt kontakta Leverantören och följa erhållna instruktioner.

11. Tankning

Fordonet är utrustat med ett tankkort. Tankkortet får inte användas för andra inköp än drivmedel till aktuellt Fordon

Användaren ska före användande av Fordonet kontrollera att tankkortet finns i Fordonet. Om tankkortet saknas ska Användaren omgående rapportera det till Leverantören. Om Användaren underlåter att rapportera saknat tankkort till Leverantören kan Användaren komma att debiteras kostnaden för tankningar som gjorts på kortet under Användarens bokningstid.

Användaren ska endast tanka Fordonet på stationskedja för vilken tankkortet är giltigt.

Om tankkortet av någon anledning inte skulle fungera kan Användaren tanka för egna medel och då ska originalkvitto alternativt inskannat kvitto sändas till Leverantören senast tio dagar efter avslutad bokning, varvid Användaren ska ersättas med ett belopp motsvarande det faktiska utläggsbeloppet. Sådan egen tankning ska ske på stationskedja för vilken tankkortet är giltigt. Om tankning sker på annan stationskedja återbetalas Användarens utlägg mot en administrativ avgift som följer av gällande prislista.

Om Användaren behöver fylla på spolarvätska ska Användaren göra sådant köp för egna medel och har rätt att få köpet ersatt av Leverantören. I sådant fall ska originalkvitto alternativt inskannat kvitto sändas till Leverantören senast tio dagar efter avslutad bokning.

12. Personuppgifter

Leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Leverantören  behandlar dina personuppgifter i enlighet med Leverantörens integritetspolicy, som återfinns på Leverantörens  webbplats.

13. Ändringar

Leverantören har rätt att under avtalsperioden ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Vid väsentlig ändring ska Leverantören alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast två veckor innan avsedd ändring träder i kraft.

Leverantören har rätt att från tid till annan ändra avgifterna för Tjänsten. Vid ändring av avgifterna för medlemskap som innebär en prishöjning för Användaren ska Leverantören alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast 30 dagar innan justering.

14. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare.

Användaren har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap för Tjänsten genom att meddela Leverantören.

Vid uppsägning av medlemskap upphör medlemskapet att gälla på den dag som medlemsavgiften nästa gång annars skulle ha erlagts, dock högst en månad från uppsägningen. Användaren kan boka och disponera Fordon under uppsägningstiden.

Användaren har 14 dagars ångerrätt från den dag då kontot registrerades i appen. En begäran om att tillämpa ångerrätten ska meddelas Leverantörens  kundservice senast 14 dagar efter registreringsdatum. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats. Vid en eller flera genomförda bokningar upphör ångerrätten att gälla.

Leverantören har rätt att häva Avtalet och stänga av Användarens tillgång till och användning av Tjänsten om (i) Användaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Leverantören  och inte betalar inom skälig tid efter det att Leverantören påmint Användaren om detta, (ii) Användaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i dessa allmänna villkor, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för Leverantören eller (iii) Användaren vid upprepade tillfällen åsidosätter bestämmelser i dessa allmänna villkor även om iakttagande av enskild sådan bestämmelse inte är av väsentlig betydelse för Leverantören (t ex vid upprepade tillfällen av försenad återlämning av Fordon).

15. Tvister

Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

Prislista tilläggsavgifter

Alla priser är angivna i svenska kronor och gäller per tillfälle om inte annat anges. Avgifterna är rekommenderade och lokala avvikelser kan förekomma.

Sen återlämning: 500 kr

Avgift för tiden från det att Fordonet skulle återlämnats till dess att det återlämnats kan tillkomma. Ytterligare kostnader för ersättning och merkostnader för andra drabbade användare kan tillkomma.

Förlängning av bokningstid efter kontakt med kundsupport: 500 kr

Körning utanför tillåtet område: 500 kr

Fordonet körs utanför Sverige utan föregående godkännande från Leverantören. Kostnader för Leverantörens samtliga kostnader kan tillkomma.

Avgift för trängselskatt, vägtullar och brotullar (inklusive avgift för Öresundsbron) utanför Sverige och andra liknande avgifter som inte ingår i tjänsten – faktiskt kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Avgift får tas ut om Användaren inte i rätt tid betalar böter/och eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Leverantören i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala dessa – faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Parkeringsböter/felparkeringsavgifter: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift.

Fortkörning: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift.

Otankat Fordon. Fordon återlämnat med mindre än kvarts tank: 500 kr

Ostädad/kraftigt nedsmutsat Fordon. Samt eventuell ytterligare kostnad vid rekonditionering, tvätt, förlorad uthyrning etc.: 500 – 1 000 kr

Djur i Fordon: 1 000 kr

Rökning i Fordon: 2 500 kr

Felparkerat Fordon alternativt återlämnad till fel plats: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift samt vid behov även kostnad för att frakta Fordonet till rätt plats.

Borttappat tankkort: 500 kr

Borttappat parkeringstillstånd: 500 kr

Borttappat passerkort för parkering: 500 kr

Tankkort används för annat än tankning: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Tankkort används för att tanka eget/annans fordon: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrationsavgift.

Stöld ur olåst Fordon: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrationsavgift (t.ex tankkort)

Återlämnat utan att koppla in laddkabel: 500 kr

Borttappad laddkabel: 7 000 kr

Påminnelseavgift faktura: 60 kr. Per faktura vid pappersfaktura.

Försäkring

Våra bilar är fullt försäkrade via Volvia och försäkringen gäller i Sverige.

När du hyr bil av oss så ingår eliminering av självrisk vid skada, dvs du behöver inte betala någon självrisk om någon skulle hända och hyrbilen skadas. För att självriskeliminering ska gälla måste du följa de allmänna hyresvillkoren.

Observera att ingen självriskeliminering gäller vid stöld med nyckel, eller annat digitalt lås.

För att få självriskeliminering måste du vara aktsam. Om du inte har varit aktsam enligt våra krav kan du helt eller delvis behöva erlägga självrisk eller bli ersättningsskyldig för skador som du orsakat.

Om du råkar ut för en trafikolycka, stöld eller annan skada ska du genast anmäla det direkt till Leverantören. Parkeringsskada, smitning, stöld och djurkollision ska du dessutom anmäla till Polisen.

Lås alltid bilen när du lämnar den.

Kontaktuppgifter till RULLA kundservice:

010-40 55 405